تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است
اخبار دماوند

تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است

تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند
اخبار دماوند

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند