‍ انتظار ملت عزیز ایران و رهبر معظم انقلاب از مذاکره کنندگان این است که بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت حرکت کرده و هیچگاه تسلیم زیاده خواهی دشمنان نشوند/ جنبش دانشجویی در ایران ماهیت ضد استکباری دارد.
اخبار دماوند

‍ انتظار ملت عزیز ایران و رهبر معظم انقلاب از مذاکره کنندگان این است که بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت حرکت کرده و هیچگاه تسلیم زیاده خواهی دشمنان نشوند/ جنبش دانشجویی در ایران ماهیت ضد استکباری دارد.

‍ انتظار ملت عزیز ایران و رهبر معظم انقلاب از مذاکره کنندگان این است که بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت حرکت کرده و هیچگاه تسلیم زیاده خواهی دشمنان نشوند/ جنبش دانشجویی در ایران ماهیت ضد استکباری دارد

دشمن با حرکت علمی و تولید علم و پیشرفت علمی دانشجویان و دانشگاههای ما مخالف است / آبخیز داری سریع ترین و بهترین و تنها راه مقرون به صرفه برای نجات کشور از کم آبی
اخبار دماوند

دشمن با حرکت علمی و تولید علم و پیشرفت علمی دانشجویان و دانشگاههای ما مخالف است / آبخیز داری سریع ترین و بهترین و تنها راه مقرون به صرفه برای نجات کشور از کم آبی

دشمن با حرکت علمی و تولید علم و پیشرفت علمی دانشجویان و دانشگاههای ما مخالف است / آبخیز داری سریع ترین و بهترین و تنها راه مقرون به صرفه برای نجات کشور از کم آبی