بوسیدن دست مادر و اطاعت از فرمان او و رسیدگی دائمی و خدمت بی منت به مادر انسان را به اوج قله سعادت می رساند / ما باید صادرات خود را به کشورهای همسایه، همسو و مسلمان افزایش دهیم
اخبار دماوند

بوسیدن دست مادر و اطاعت از فرمان او و رسیدگی دائمی و خدمت بی منت به مادر انسان را به اوج قله سعادت می رساند / ما باید صادرات خود را به کشورهای همسایه، همسو و مسلمان افزایش دهیم

بوسیدن دست مادر و اطاعت از فرمان او و رسیدگی دائمی و خدمت بی منت به مادر انسان را به اوج قله سعادت می رساند / ما باید صادرات خود را به کشورهای همسایه، همسو و مسلمان افزایش دهیم

با پیگیری فرماندار شهرستان دماوند درمانگاه شبانه روزی کیلان بعد از ۱۱ سال مجددا فعال خواهد شد/ مردم شهرستان شایسته بهترین خدمات هستند
اخبار کیلان

با پیگیری فرماندار شهرستان دماوند درمانگاه شبانه روزی کیلان بعد از ۱۱ سال مجددا فعال خواهد شد/ مردم شهرستان شایسته بهترین خدمات هستند

با پیگیری فرماندار شهرستان دماوند درمانگاه شبانه روزی کیلان بعد از ۱۱ سال مجددا فعال خواهد شد/ مردم شهرستان شایسته بهترین خدمات هستند