مردم ما از نمایندگان خود در مجلس که عهده دار نظارت بر انتخابات شوراها هستند انتظار دارند در چینش اعضای اصلی و فرعی هیئت نظارت بر انتخابات نگاه حزبی و گروهی نداشته باشند
اخبار دماوند رودهن

مردم ما از نمایندگان خود در مجلس که عهده دار نظارت بر انتخابات شوراها هستند انتظار دارند در چینش اعضای اصلی و فرعی هیئت نظارت بر انتخابات نگاه حزبی و گروهی نداشته باشند

مردم ما از نمایندگان خود در مجلس که عهده دار نظارت بر انتخابات شوراها هستند انتظار دارند در چینش اعضای اصلی و فرعی هیئت نظارت بر انتخابات نگاه حزبی و گروهی نداشته باشند