به گزارش ایرنا از روابط عمومی امور مالیاتی شرق استان تهران، «سید حمید شمسی نژاد» روز سه شنبه افزود: تسلیم اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م نیز با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده و تلاش کردیم تا با توجه شرایط فعلی جامعه و همه گیری کرونا با مودیان تعامل شود.
آبسرد اخبار دماوند

به گزارش ایرنا از روابط عمومی امور مالیاتی شرق استان تهران، «سید حمید شمسی نژاد» روز سه شنبه افزود: تسلیم اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م نیز با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده و تلاش کردیم تا با توجه شرایط فعلی جامعه و همه گیری کرونا با مودیان تعامل شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی امور مالیاتی شرق استان تهران، «سید حمید شمسی نژاد» روز سه شنبه افزود: تسلیم اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م نیز با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده و تلاش کردیم تا با توجه شرایط فعلی جامعه و همه گیری کرونا با مودیان تعامل شود.