انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد
اخبار دماوند

انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد

انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد