بررسی وضعیت میزان اختصاص بودجه جهت تکمیل کلانتری شهرک مسکن مهر گیلاوند/ جانمایی اختصاص زمین جهت راه‌اندازی دی کلینیک تامین اجتماعی در دماوند
اخبار دماوند

بررسی وضعیت میزان اختصاص بودجه جهت تکمیل کلانتری شهرک مسکن مهر گیلاوند/ جانمایی اختصاص زمین جهت راه‌اندازی دی کلینیک تامین اجتماعی در دماوند

بررسی وضعیت میزان اختصاص بودجه جهت تکمیل کلانتری شهرک مسکن مهر گیلاوند/ جانمایی اختصاص زمین جهت راه‌اندازی دی کلینیک تامین اجتماعی در دماوند