نشست هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران با حضور احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرضیه محرابی معاون امور فرهنگی و رسانه ای و رئیس و اعضاء هیأت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران برگزار شد.
اخبار دماوند

نشست هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران با حضور احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرضیه محرابی معاون امور فرهنگی و رسانه ای و رئیس و اعضاء هیأت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران برگزار شد.

نشست هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران با حضور احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرضیه محرابی معاون امور فرهنگی و رسانه ای و رئیس و اعضاء هیأت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران برگزار شد