تاکنون در شهرستان دماوند نزدیک به ۵۷ هزار دوز واکسن تزریق شده است/ در حال حاضر کمبود واکسن وجود ندارد/ تاخیر در دُز دوم واکسن برکت به‌علت کمبود
اخبار دماوند

تاکنون در شهرستان دماوند نزدیک به ۵۷ هزار دوز واکسن تزریق شده است/ در حال حاضر کمبود واکسن وجود ندارد/ تاخیر در دُز دوم واکسن برکت به‌علت کمبود

تاکنون در شهرستان دماوند نزدیک به ۵۷ هزار دوز واکسن تزریق شده است/ در حال حاضر کمبود واکسن وجود ندارد/ تاخیر در دُز دوم واکسن برکت به‌علت کمبود