برگزاری جلسه نماینده مردم در مجلس به همراه رئیس سازمان عشایر کشور،مدیرعامل اتحادیه ی تعاونی های عشایر کشور،مدیر و معاونین امور عشایری استان تهران با دامداران و عشایر شهرستان دماوند در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند.
اخبار دماوند

برگزاری جلسه نماینده مردم در مجلس به همراه رئیس سازمان عشایر کشور،مدیرعامل اتحادیه ی تعاونی های عشایر کشور،مدیر و معاونین امور عشایری استان تهران با دامداران و عشایر شهرستان دماوند در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند.

برگزاری جلسه نماینده مردم در مجلس به همراه رئیس سازمان عشایر کشور،مدیرعامل اتحادیه ی تعاونی های عشایر کشور،مدیر و معاونین امور عشایری استان تهران با دامداران و عشایر شهرستان دماوند در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند