‍ دولت سیزدهم باید دولت کار و خدمت جهادی و دولت وفاق ملی باشد/ جامعه ی ما به مسئولینی با ویژگی‌های شهید باهنر و رجایی نیازمند است.
اخبار رودهن

‍ دولت سیزدهم باید دولت کار و خدمت جهادی و دولت وفاق ملی باشد/ جامعه ی ما به مسئولینی با ویژگی‌های شهید باهنر و رجایی نیازمند است.

‍ دولت سیزدهم باید دولت کار و خدمت جهادی و دولت وفاق ملی باشد/ جامعه ی ما به مسئولینی با ویژگی‌های شهید باهنر و رجایی نیازمند است

معلمین و سران کشور های اسلامی باید مواظب توطئه های دولت آمریکا باشند و با سیاست‌های شیطانی آنها مقابله کنند/دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، حل این مشکلات زمان بر است
اخبار دماوند

مسلمین و سران کشور های اسلامی باید مواظب توطئه های دولت آمریکا باشند و با سیاست‌های شیطانی آنها مقابله کنند/دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، حل این مشکلات زمان بر است

معلمین و سران کشور های اسلامی باید مواظب توطئه های دولت آمریکا باشند و با سیاست‌های شیطانی آنها مقابله کنند/دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، حل این مشکلات زمان بر است