بازدید فرماندار شهرستان دماوند از پروژه آماده‌سازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در بخش رودهن
اخبار رودهن

بازدید فرماندار شهرستان دماوند از پروژه آماده‌سازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در بخش رودهن

بازدید فرماندار شهرستان دماوند از پروژه آماده‌سازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در بخش رودهن