اینکه برخی ها مشارکت در انتخابات را به عدم مشروعیت نظام گره میزنند، برای فرار از پاسخگویی دولت فعلی است.
اخبار دماوند

اینکه برخی ها مشارکت در انتخابات را به عدم مشروعیت نظام گره میزنند، برای فرار از پاسخگویی دولت فعلی است.

اینکه برخی ها مشارکت در انتخابات را به عدم مشروعیت نظام گره میزنند، برای فرار از پاسخگویی دولت فعلی است