با انتخاب خوب مردم و به امید خدا عزیزانی سرکار بیایند که دلسوز به حال مردم، بیت المال، مقدسات و ادامه دهنده راه شهدا و امام باشند
اخبار دماوند

با انتخاب خوب مردم و به امید خدا عزیزانی سرکار بیایند که دلسوز به حال مردم، بیت المال، مقدسات و ادامه دهنده راه شهدا و امام باشند

با انتخاب خوب مردم و به امید خدا عزیزانی سرکار بیایند که دلسوز به حال مردم، بیت المال، مقدسات و ادامه دهنده راه شهدا و امام باشند